Investor Relations

投资者关系

香港免费公开资料大全事业版图遍及亚洲/欧洲/澳洲/美洲/中南美洲,类别涵盖肉食加工、国际贸易、飞机零部件制造、煤炭开采、股权投资等众多产业板块。

董事会成员
监事会成员
高管成员

琼ICP备10000100号   Copyright © 香港免费公开资料大全 All rights reserved.